Općina Konavle je raspisala natječaj za pomoćnika pročelnika Maria Curića koji je na čelu Upravnog odjela za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti. Zamjenik bi se bavio društvenim djelatnostima. Natječaj je raspisan 3. studenog i trajat će 8 dana, nakon čega će se kandidatima koji pokažu interes za to radno mjesto poslati vijest jesu li primljeni. A koje uvjete svi oni koji se žele javiti trebaju zadovoljiti, donosimo u nastavku.

NATJEČAJ

za prijam službenika/ice u službu na neodređeno vrijeme:

 • Pomoćniki pročelnika Upravnog odjela  za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti, zadužen za društvene djelatnosti

Potrebno stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, pravne ili društvene struke, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, te organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom ili unutarnjom ustrojstvenom jedinicom upravnog tijela, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu.

Opći uvjeti za prijam u službu su:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Probni rad traje tri mjeseca.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne  uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. ZSNLS-a.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSNLS-a.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • preslik diplome,
 • preslik osobne iskaznice,
 • preslik uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu,
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. ZSNLS-a (ne starije od šest mjeseci),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 16. ZSNLS-a,
 • vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidat dostavlja nakon donošenja rješenja o prijmu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete  za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Postupak provedbe natječaja obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti koja će se provesti pisanim testiranjem i intervjuom.

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju  formalne uvjete iz natječaja, a na intervju  samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog  područja provjere na pisanom testiranju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web-stranici Općine Konavle  www.opcinakonavle.hr  objavljen je opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Konavle objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Konavle, Trumbićev put 7, 20210 Cavtat, s napomenom „za natječaj za prijam u službu“.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                                      Općina Konavle

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 118/2021 od 3. studenog 2021. godine                                                                                                                 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here