Općina Dubrovačko primorje je ishodovala građevinsku dozvolu za rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene – dječjeg vrtića sa prostorima društvenih djelatnosti namijenjenih za potrebe predškolskog odgoja i naobrazbe, 2.b skupine, te sanaciju postojećih potpornih zidova,
na postojećoj građevnoj čestici 2402/3 k.o. Slano, površine 3224 m2.

Investitor OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE je zatražio podneskom zaprimljenim dana 23.12.2021. godine izdavanje građevinske dozvole za:
– rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene, 2.b skupine, katnosti prizemlje i 2 kata (P+2), visine 10,53 m, mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje zgrade do vrha ravnog neprohodnog krova, bruto površine 1.133,87 m2, površine pod objektom 433 m2, sa prostorima dječjeg vrtića na etažama prizemlja i I. kata (jednom jasličkom i jednom vrtićkom jedinicom, kuhinjom i tehničkim prostorijama u prizemlju, dvije vrtićke jedinice, prostorom za izolaciju, pomoćnom kuhinjom i senzornom sobom na I. katu) i prostorima društvenih djelatnosti namijenjenih za potrebe predškolskog odgoja i naobrazbe sa pojedinačnim uredima i polivalentnom dvoranom na II. katu,
– sanacija postojećih potpornih zidova PZ1-PZ3 (PZ1 duljine 10,15 m, visine do 1,0 m; PZ2 duljine 16,40 m, visine do 1,5 m; PZ3 duljine 6,85 m, visine do 1,2 m), na postojećoj građevnoj čestici 2402/3 k.o. Slano (Slano), površine 3224 m2 , iz točke I. izreke ove dozvole – može se pročitati u obrazloženju građevinske dozvole.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here