Općina Konavle danas je dobila lokacijsku dozvolu za etapnu gradnju osnovne škole sa sportskim terenima, te prometnu infrastrukturu.

Lokacijska dozvola se izdaje za etapno građenje:

– ETAPA 1: – građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine — kolno pješačka prometnica (oznake profila 2C), građenje potpornih zidova, te polaganje instalacija vodoopskrbe i oborisnke odvodnje, distributivne telekomunikacije (DTK), elektroinstalacija i javne rasvjete, na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 534/12 (čest.zem. 475/1 s.i.), koja će se formirati od k.č.br. 534/12, 534/14 i dijela 535 (čest.zem. 475/1, 501/3 i 503 s.i.), sve k.o.
Cavtat.

ETAPA 2: – građenje građevine javne i društvene namjene (osnovnoškolska ustanova), 2.b skupine — Osnovna škola Cavtat s pripadajućim otvorenim sportskim terenima, parkiralištem i internom prometnicom, na građevnoj čestici k.č.br. 534/2 (čest.zem. 501/1 s.i.), k.o. Cavtat, površine 17120 m2

U obrazloženju stoji:

Podnositelj, OPĆINA KONAVLE je zatražila podneskom zaprimljenim dana 04.02.2022. godine izdavanje lokacijske dozvole za:
– etapno građenje i to u:
etapi 1: građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet – nastavak Ul. S.S.Kranjčevića i spoj sa županijskom cestom), 2. b skupine – dvosmjerna, dvotračna kolno pješačka prometnica oznake profila 2C (kolnik širine 2×2,50 m + nogostup širine 1,60 m), duljine 200 m, od stacionaže 0+000.000 do stacionaže 0+197.82 m; građenje potpornih zidova, te polaganje instalacija vodoopskrbe i oborinske odvodnje, distributivne telekomunikacije(DTK), elektroinstalacija i javne rasvjete, na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 534/12 (čest.zem. 475/1 s.i.), koja će se formirati od k.č.br. 534/12, 534/14 i dijela 535 (čest.zem. 475/1, 501/3 i 503 s.i.), sve k.o. Cavtat, i

etapi 2: građenje građevine javne i društvene namjene (osnovnoškolska ustanova), 2.b skupine — Osnovna škola Cavtat, ukupne katnosti S+P+1K, ukupne bruto površine 5383 m2, ukupnog kig-a 31%, kis-a 41%, te zelenih površina na tlu 21%, a koja se sastoji od tri konstruktivno i funkcionalno povezane cjeline i to: trodijelna sportska dvorana katnosti S, visine 11,90 m mjereno od konačno uređenog i zaravnatog terena do gornjeg ruba ravnog krova; sjeverenog krila katnosti S+P+1K, ukupne visine 11,90 mjereno od konačno uređenog i zaravnatog terena do gornjeg ruba zelenog krova; i južnog krilakatnosti P, ukupne visine 4,00 m mjereno od konačno uređenog i zaravnatog terena do vrha zelenog krova; te gradnja pripadajućih otvorenih sportskih terena, parkirališta i interne prometnice, na građevnoj čestici k.č.br. 534/2 (čest.zem. 501/1 s.i.), k.o. Cavtat, površine 17120 m2, iz
točke I. izreke ove dozvole.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here