Antun Kraljević, vlasnik nekretnine koja graniči s parcelom u vlasništvu Općine Dubrovačko primorje, a na kojoj se nalazi stoljetni majkovski dub, poslao je očitovanje na tekst objavljen na našem portalu Nikola Knežić: stoljetni dub u Majkovima sigurno se neće rušiti zbog postavljanja cijevi, u kojem tvrdi, među ostalim, kako je čestica na kojoj raste stablo neosporno obuhvaćena lokacijskom i građevinskom dozvolom za budući vodovod, a kako zbog njezine veličine 43m2 nije moguće položiti cijevi bez da se ošteti korijenje stabla. Njegovo očitovanje prenosimo u cijelosti.

„Vlasnik sam nekretnina koje graniče sa nekretninom opisanom kao z.k.č.br. 199, u naravi šuma površine 43 m2, upisana u z.k.ul. 338, k.o. Majkovi Donji, a u vlasništvu jedinice lokalne samouprave odnosno općine Dubrovačko primorje, a koja nekretnina u biti predstavlja majkovski stoljetni gorostasni dub.

Očitujući se na iskaz g. Nikole Knežić, načelnika jedinice lokalne samouprave, ističe se slijedeće:

-Konkretna predmetna nekretnina koja predstavlja majkovski stoljetni gorostani dub je nesporno obuhvaćena lokacijskom i građevinskom dozvolom;

-Prilikom izvođenje radova na toj nekretnini neće se tehnički naći dovoljno širine a niti dubine da bi se izveli radovi da se ne ošteti ili ne ukloni stablo odnosno korijenje istoga radi premale površine;

-Predmetna nekretnina je u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, a dana je suglasnost investitoru tvrtki u suvlasništvu iste odnosno Vodovod d.o.o. da se predmetnom nekretninom ishode akti za građenje, izvedu građevinski radovi te polože cijevi za vodu.

Iz svega navedenog proizlazi kako je iskaz g. Nikole Knežić dan u svrhu umirivanja javnosti i odricanju, odnosno prebacivanju odgovornosti na investitora, a ne prenošenja istinitih i cjelovitih činjenica o sudbini ponosa majkovskih ljudi”, napisao je Anrun Kraljević.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here