Za 8. ožujka zakazana je 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika s početkom u 10:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

Na dnevnom redu su:

1.Vijećnička pitanja

2.    Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

3.    Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

4.    Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Dubrovnika

5.    Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Zaton Mali I na predjelu Bunica.

6.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika.

7.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina.

8.    Prijedlog odluke o komunalnim djelatnostima i organizacijskim oblicima obavljanja komunalnih djelatnosti.

9.    Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima te načinu za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika u 2022. godini.

10.  Prijedlog odluke  o davanju koncesije  za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Dubrovnika.

11.  Prijedlog odluke o kriterijima i  mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2022. godini.

12.  Prijedlog mjera socijalnog programa Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

13.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

14.  Prijedlog izmjena i dopuna Plana korištenja javnim površinama u povijesnoj jezgri.

15.  Prijedlog zaključka o davanju ovlasti gradonačelniku Grada Dubrovnika za jednostrani raskid ugovora, broj: 01-432/4-1991, od 21. svibnja 1991., zaključen između Grada Dubrovnika kao sljedbenika bivše Općine Dubrovnik, Zavoda za obnovu Dubrovnika, Javne ustanove Rezervat Lokrum i Sveučilišta u Zagrebu.

16.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju okoliša Grada Dubrovnika za razdoblje 2016. – 2020. godine.

17.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Dubrovnika u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu.

18.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnih poziva Grada Dubrovnika.

19.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o djeci, mladima i obitelji za 2022. godinu.

20.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o udrugama proizašlih iz  II. svjetskog rata i poratnog razdoblja za 2022. godinu.

21.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima za 2022. godinu.

22.  Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje prihvatljivost predloženog financiranja troškova izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture-javne pješačke površine u k.o. Lopud te se daje suglasnost na tekst Ugovora.

23.  Prijedlog zaključka kojim se daje suglasnost investitorima ŠEST LUKSUZNIH VILA d.o.o. i DUBROVNIK CONSTRUCTION d.o.o. na iskazanu namjeru financiranja, odnosno utvrđuje prihvatljivost predloženog financiranja troškova izgradnje prometnice predviđene UPU-om Babin Kuk (OS 3) II faza.

24.  Prijedlog zaključka o sklapanju Dodatka 2 Ugovoru o kupoprodaji nekretnina sklopljenog između Grada Dubrovnika kao prodavatelja i Islamske zajednice u Hrvatskoj kao kupca.

25.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio čest. zem. 3778 k.o. Osojnik, u površini od 117 m2.

26.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio čest. zem. 1170/11 k.o. Petrovo Selo, u površini od 47 m2.

27.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio čest. zem. 1020/4 k.o. Obuljeno, u površini od 4,40 m2.

28.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio čest. zem. 2809/1 k.o. Dubrovnik ( s.i.), u površini od 2 m2.

29.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta odnosno javnog dobra u općoj uporabi za nekretnine katastarskih oznaka čest.zem. 2110/2 površine 16 m2 i 2110/3 površine 40 m2 te za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 3178 u površini od 90 m2, sve k.o. Zaton

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here