Na dnevnom redu posljednje ovogodišnje sjednice Gradskog vijeća, naći će se i prijedlog odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu grada Dubrovnika mladim obiteljima. O načinima i kriterijima koje bi mlade obitelji trebale zadovoljiti već se raspravljalo na sjednicama Gradskog vijeća, a posebno sporna je bila nakana da se nakon isteka desetogodišnjeg najma, zakupcima omogući kupnja nekretnine po povlaštenoj cijeni, što nije imalo uporišta u zakonskim odredbama. Stoga će se na sjednici u ponedjeljak, 27. prosinca raspravljati samo o prvom koraku stambenog zbrinjavanja mladih obitelji, a to je o najmu nekretnina na razdoblje od 10 godina, ne i o kupoprodaji navedenih stanova po povlaštenoj cijeni umanjenoj za iznos najamnine po isteku navedenog razdoblja.

Podsjetimo, o ovoj je točki prošli saziv Gradskog vijeća raspravljao u više navrata, ali nikad nije donio konačnu odluku jer je gradonačelnik Franković povlačio točku s dnevnog reda. U proteklom razdoblju Grad je pokušao iznaći način na koji bi po isteku roka od 10 godina najmoprimci mogli otkupiti stanove po povlaštenoj cijeni od 1350 eura po kvadratu, umanjenom za iznos uplaćivanih najamnina.

Budući se ta točka ponovno pojavila na dnevnom redu, u gradskoj upravi smo zatražili informaciju znači li to da je pronađen model za otkup stanova.

„Novim prijedlogom odluke propisuju se uvjeti, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za najam stanova na određeno vrijeme od 10 godina u vlasništvu Grada Dubrovnika. Ne definiraju se uvjeti kupoprodaje, odnosno otkupa stana, već se odredbom odluke određuje budućim korisnicima prednost, pod jednakim uvjetima, prilikom kupoprodaje predmetnih stanova, u skladu s odredbama odluke kojom će biti regulirano pitanje kupoprodaje istih. Ide se u dva koraka. Prvo najam prema modelu koji je već ranije osmišljen, a drugi korak je otkup samih stanova“, stoji u odgovoru iz gradske uprave.

Zanimalo nas je i hoće li zbog navedenog, Ministarstvo financija pokrenuti izmjene zakonskih propisa odnosno pravilnika.

„S ciljem osnaživanja i podupiranja obitelji, ostvarivanja stambene sigurnosti mladih i njihovih obitelji te kako bi omogućio njihov ostanak u Dubrovniku, Grad je osmislio model stambenog zbrinjavanja definiran odredbama spomenute Odluke. Osmišljeni model predstavlja socijalnu politiku u širem smislu u odnosu na do sada poznate modele poticanja zadržavanja mladih i mladih obitelji, koje porezni i drugi propisi za sada ne prepoznaju. Stoga za takve situacije ne uređuju nikakve porezne pogodnosti, kako za jedinicu lokalne samouprave koja mjere namjerava poduzeti, tako niti za same fizičke osobe, zato inicijativa Grada ide u smjeru izmjena navedenih propisa“, odgovorili su nam iz Grada Dubrovnika.

Ranije utvrđeni kriteriji za određivanje prvenstva mladih za najam stanova u gradskom vlasništvu, nisu se mijenjali.

Što stoji u predloženoj odluci?

U prijedlogu Odluke koja će u ponedjeljak naći pred gradskim vijećnicima navodi se kako se odlukom propisuju uvjeti, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za najam stanova na određeno vrijeme u vlasništvu Grada Dubrovnik, prema uvjetima iz ove Odluke i Javnog poziva, a sve svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji.

Stanovi se daju u najam na vrijeme od 10 godina od dana sklapanja ugovora o najmu, a najmoprimci će imati prednost, pod jednakim uvjetima, prilikom kupoprodaje predmetnih stanova, u skladu s odredbama odluke kojom bude regulirano pitanje kupoprodaje istih.

Kako korisnici mjere navedeni su mladi i mlade obitelji, s tim da se mladom osobom smatra punoljetan podnositelj zahtjeva koji nije navršio 46 godina u trenutku raspisivanja Javnog poziva, dok se mladom obitelji smatra zajednica koju čine podnositelj zahtjeva i njegov bračni ili izvanbračni drug, njihova zajednička djeca te pastorci i posvojenici, jedan roditelj koji je podnositelj zahtjeva i dijete/djeca ili samohrani roditelj koji je podnositelj zahtjeva i dijete/djeca, koji zajedno žive, privređuju, ostvaruju prihod i na drugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi u obitelji, a nalazi se na školovanju u drugom administrativnom području do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 26. godine života.

Uvjeti za davanje stana u najam

Pravo na podnošenje zahtjeva za najam stana imaju državljani Republike Hrvatske i mladi i mlade obitelji koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da podnositelj zahtjeva i članovi obitelji nemaju riješeno stambeno pitanje
 • da podnositelji zahtjeva i članovi obitelji:
  • nemaju u vlasništvu/suvlasništvu kuću ili stan, kuću ili stan za odmor, kuću ili stan namijenjen iznajmljivanju, na području Republike Hrvatske, u vrijednosti većoj od 100, 000.00 kuna
  • stanuju kao podstanari/najmoprimci (status podstanara odnosno najmoprimca moraju imati u razdoblju od najmanje 1 godine u kontinuitetu od dana utvrđenog u Javnom pozivu i na dan objave Javnog poziva, a podnositelj zahtjeva i članovi obitelji s najmodavcem ne mogu biti u srodstvu i to: srodnici po krvi u ravnoj liniji, srodnici po pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do trećeg stupnja zaključno, kao niti vlasnici ili suvlasnici trgovačkog društva ili obrta koji je najmodavac stana)
  • nemaju u vlasništvu/suvlasništvu građevinsko zemljište na području Republike Hrvatske, u vrijednosti većoj od 100.000, 00 kuna
  • nemaju u vlasništvu/suvlasništvu poslovni prostor na području Republike Hrvatske, u vrijednosti većoj od 100.000, 00 tisuća kuna
  • nisu oslobođeni od plaćanja komunalnog doprinosa u skladu s odredbama propisa Grada Dubrovnika
  • nisu vlasnici/suvlasnici trgovačkog društva ili obrta koji na području Republike Hrvatske ima u vlasništvu: kuću ili stan, kuću ili stan za odmor, kuću ili stan namijenjen iznajmljivanju, građevinsko zemljište, poljoprivredno i drugo zemljište veće od 1 ha, poslovni prostor, u vrijednosti od 100.000, 00 kuna.

Ukupna vrijednost svih navedenih nekretnina ne može biti veća od 100.000,00 kuna.

 • da vrijednost pokretnina – prijevozna sredstva (automobil, brod i sl.) te novčana sredstva i vrijednosti papiri podnositelja zahtjeva i članova obitelji ne prelaze ukupnu vrijednost veću od 300.000, 00 kuna na dan koji će se utvrditi u Javnom pozivu
 • da podnositelj zahtjeva i članovi obitelji u posljednjih 15 godina prije podnošenja zahtjeva za najam nisu nekretnine, u ukupnoj vrijednosti većoj od 100.000, 00 kuna u svom vlasništvu/suvlasništvu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili, odnosno odrekli se od nasljedstva ili na bilo koji drugi način ustupili nekretninu odnosno svoj suvlasnički dio trećoj osobi
 • da podnositelj zahtjeva ima prijavljeno prebivalište na području Grada Dubrovnika: najmanje 7 godina neprekidno do podnošenja zahtjeva ili 18 godina s prekidima, ali minimalno u kontinuitetu 1 godinu od podnošenja zahtjeva, a članovi obitelji moraju imati prijavljeno prebivalište na području Grada Dubrovnika
 • da podnositelj zahtjeva i članovi obitelji nemaju duga po osnovi javnih davanja
Lista reda prvenstva

Predloženom odlukom propisan je i način utvrđivanja Liste reda prvenstva.

Između ostalog propisano je i da ako se tijekom postupka utvrdi da je podnositelj zahtjeva dao netočne podatke o činjenicama koje utječu na bodovanje ili dao netočne podatke da će se u tom slučaju njegov zahtjev smatrati nepotpunim te se neće bodovati te da ako se za vrijeme važenja Liste reda prvenstva/Konačne liste reda prvenstva podnositelj zahtjeva uvršten na istu i članovi njegove obitelji navedeni u zahtjevu steknu, odnosno da su stekli:

 • vlasništvo/suvlasništvo kuće ili stana, kuće ili stana za odmor, kuće ili stana namijenjenog iznajmljivanju, na području Republike Hrvatske, u vrijednosti većoj od 100.000, 00 kuna
 • pravo na korištenje odgovarajućeg gradskog stana temeljem Ugovora o najmu sklopljenim s Gradom Dubrovnikom
 • u vlasništvo/suvlasništvo građevinsko zemljište na području Republike Hrvatske, u vrijednosti većoj od 100.000, 00 kuna
 • u vlasništvo/suvlasništvo poslovni prostor na području Republike Hrvatske, u vrijednosti većoj od 100.000, 00 kuna
 • pravo na oslobađanje komunalnog doprinosa u skladu s odredbama propisa Grada Dubrovnika,
 • vlasništvo/suvlasništvo trgovačkog društva ili obrta koji na području Republike Hrvatske ima u vlasništvu:kuću ili stan, kuću ili stan za odmor, kuću ili stan namijenjen iznajmljivanju, građevinsko zemljište, poljoprivredno i drugo zemljište veće od 1ha, poslovni prostor, u vrijednosti većoj od 100.000, 00 kuna

(ukupna vrijednost prethodno navedenih nekretnina ne može biti veća od 100.000, 00 kuna), dužni su bez odgode o tome obavijestiti Grad Dubrovnik koji će ih potom brisati s Liste reda prvenstva/Konačne liste reda prvenstva te ih o tome pismeno obavijestiti, odnosno brišu se s navedene liste te ih se o tome pismeno obavještava.

Predmetnu odluku možete pročitati ovdje.

Iznos najamnine

Zbog određivanja iznosa najamnine predmetnih stanova pred vijećnicima će se naći i Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o određivanju obveznika plaćanja i o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje slobodno ugovorene najamnine za korištenje stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika i naknade glede koristi o uporabe stanova u vlasništvu Grada Dubrovnik bez valjane pravne osnove. 

Navedenim izmjenama i dopunama dodaje se članak 3a koji glasi: Visina mjesečne slobodne ugovorene najamnine (Ns) za pojedini stan namijenjen stambenom zbrinjavanju mladih i mladih obitelji (novogradanja) izračunava se prema izrazu: (Ns) = P x 20,00 kn, pri čemu je P neto korisna površina stana. Visina mjeseče najamnine za garažno mjesto koje je pripadak stanu iznosi 15,00 kn/m2. Visina mjesečne najamnine za vanjsko parkirno mjesto koje je pripadak stanu iznosi 4,00 kn/m2.“

Predloženu odluku možete pročitati ovdje.

FOTO: Ilustracija

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here